ផ្ទះ Wifi ខារ៉ាអូខេគ្រួសារ in Phnom Penh

Open map
Local time:
15:19:30
Open

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
185, Phnom Penh 00855, Kambodscha
Contacts phone: +855 15 445 443
Website: wifi-karaoke.business.site
Latitude: 11.545227, Longitude: 104.907543
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Chantha Morodok

  Chantha Morodok

  ::

  វាជាទ្រនំដ៏កំសត់ របស់ខ្ញុំ!

 • Chhaileng Peng

  Chhaileng Peng

  ::

  Internet here is good

 • 黃凱敬

  黃凱敬

  ::

  Good

 • Rithprohos Som

  Rithprohos Som

  ::

  កន្លែងស្អាត​ មិនដូច KTV ដទៃដែលកក្រិច

 • Khmer Channel

  Khmer Channel

  ::

  The best Family KTV in town. Price 3$/H only ខាងក្រោយសាលា វ៉ាន់ដាគណនេយ្យ និង សាលា AIS ផ្លូវម៉ៅសេទុង

Nearest Night club:

Blue Line Club

289 Yothapol Khemarak Phoumin Blvd (271), Phnom Penh
night_clubRead More

8 KTV

Street 199 Corner Street 328, Toul Svay Prey 1, Chamkamorn, Phnom Penh
night_clubRead More

📑 All categories in Cambodia

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4